Market leader
Since 2016
Recognized for
compliant practices
Focus expertise
on SMEs

Procedures for company (LLC) dissolution

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

PROCEDURES FOR ENTERPRISE DISSOLUTION by

Miss Ho Thi Thuy Hang – Senior Legal Advisor  

Trường hợp Công ty có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn Phòng đại diện), Công ty phải làm thủ tục giải thể đơn vị trực thuộc trước khi nộp hồ sơ giải thể công ty, thủ tục bao gồm:

In case the company has dependent unit(s) (branch, business location, representative office), the Company must go through procedures for dissolution of its dependent unit before submitting the dossier of dissolution of the company, the procedures include:

(i)      Thủ tục chấm dứt mã số thuế đơn vị trực thuộc (Nộp cho Cơ quan thuế). Nếu là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì thời gian giải quyết thủ tục này là 01 ~ 02 tuần, nếu là đơn vị hạch toán độc lập thì thời gian thực hiện sẽ dài hơn (giống thời gian xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế của công ty).

 Procedures for termination of tax number for dependent units (submitted to Tax Department). For the dependent accounting unit, the processing time of this procedure is about 01 – 02 weeks, for the independent accounting unit, the implementation time will be longer (similar to the time of confirmation on fulfilling tax’s obligation to confirm the completion of tax obligations of the company).

(ii)     Sau khi hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế thì công ty thực hiện “thủ tục giải thể đơn vị trực thuộc” (Nộp cho Sở KHĐT). Thời gian giải quyết là 01 tuần.

 After completing the procedures for termination of tax number, the company performs “dissolution procedures of dependent units (Submitted to the Department of Planning and Investment). The processing time is 01 week.

Tiếp đến, để thực hiện thủ tục giải thể công ty chúng ta cần phải làm những bước sau:

Afterwards, in order to carry out the procedure for the enterprise dissolution, we need to take the following steps:

Bước 1: Công ty cần phải thực hiện 02 thủ tục sau:

Step 1: The  company needs to carry out the following 02 procedures:

  1. Thủ tục “Thông báo về giải thể công ty” hay thường được gọi là “Thông báo giải thể bước 1”, thủ tục này Công ty cần phải nộp cho Sở KHĐT. Thời gian thực hiện là 01 tuần.

The procedure “Notice of dissolution of the company” or commonly known as “Dissolution notice step 1”, for this procedure the company needs to submit to the DPI. The processing time is 01 week.

  1. Thủ tục “xin xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế”. Đây là thủ tục xin được quyết toán thuế cho công ty, sau khi nộp hồ sơ thì Công ty đợi cơ quan thuế cử đoàn cán bộ đến làm việc, kiểm tra và quyết toán thuế cho công ty. Sau đó Công ty sẽ đóng thêm các khoản tiền thuế còn nợ (nếu có). Thời gian thực hiện giai đoạn này thường là từ 04 – 09 tháng.

The procedure “Request confirmation of completed tax obligation”. This is the procedure to apply for tax finalization for the company, after submitting the dossier, the company waits for the tax authority to assign a delegation of officers to work, check and make tax finalization for the company. Then the Company will pay additional tax arrears (if any). The execution time of this procedure is usually from 04 to 09 months.

Bước 2: Sau khi Công ty đã “Hoàn tất nghĩa vụ thuế” ở Bước 1 thì Công ty cần thực hiện tiếp các thủ tục sau:

Step 2: After the Company has “Completed tax obligation” in Step 1, the Company needs to continue the following procedures:

  1. Trường hợp Công ty có Giấy chứng nhận đầu tư (IRC) thì cần phải thực hiện thủ tục “Chấm dứt dự án đầu tư”, thủ tục này Công ty cần phải nộp cho Sở KHĐT. Thời gian giải quyết là 01 tuần.

In case the Company has an Investment Registration Certificate (IRC), it is necessary to carry out the procedure “Termination of investment project”, for this procedure the Company needs to submit to the Department of Planning and Investment. The processing time is 01 week.

  1. Sau khi thực hiện xong các thủ tục nêu trên thì Công ty thực hiện thủ tục cuối cùng : “Nộp hồ sơ giải thể công ty” hay thường được gọi là “Thủ tục giải thể bước 2”, thủ tục này Công ty cần phải nộp cho Sở KHĐT. Thời gian thực hiện là 01 tuần.

     After completing the above procedures, the Company shall carry out the final procedure: “Submission of enterprise dissolution dossier” or commonly referred to as “Dissolution procedure step 2”, for this procedure the Company needs to submit to the Department of Planning and Investment. The processing time is 01 week.

Please consult PCA Company Services for any questions regarding this matter. info@pca-cs.com